APECO GROUP OÜ ÜLDISED OSTUTINGIMUSED

Käesolev dokument on avaldatud ja kättesaadav internetis aadressil www.apeco.ee ning kokkuleppel ka paberkandjal.

1. Tingimuste kehtivus
1.1. Käesolevad ostutingimused kehtivad kõikidele toodetele ja teenustele, mida kolmandad isikud (edaspidi nimetatud tarnijad) tarnivad või osutavad APECO-le.
1.2. Käesolevad ostutingimused kehtivad eranditeta. Ostutingimustega vastuolus olevad
tarnijate poolsed tingimused ei saa tehingute osaks, isegi juhul, kui APECO ei esita nende vastu vastuväiteid. Tarnijate tingimused kehtivad ainult juhul, kui APECO nõustub nende tingimustega kirjalikult. Esitamata vastuväide, toote/teenuse eest tasumine või toote/teenuse vastuvõtmine ei kujuta endast tarnijate tingimustega nõustumist.
1.3. Lepingu objekt, tehnilised nõuded ja/või joonised, täitmise tähtaeg, lepingu hind,
maksetähtaeg, tarnetingimused ja käesolevaid tingimusi ületavad garantiitingimused lepitakse kokku kirjalikult või tarnija poolt esitatud pakkumuse alusel.
2. Tellimine ja arveldused
2.1. Tellimuse esitamine APECO poolt toimub kas e-kirja teel või tarnijaga vastastikuste läbirääkimiste tulemusena. Läbirääkimiste tulemusel esitab tarnija APECO-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumuse. Pakkumus on tarnijale siduv alates selle saatmisest APECO-le.
2.2. Tellimuse kinnitamiseks AEPCO poolt loetakse selgelt väljendatud kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis kinnitust tarnija poolt esitatud pakkumusele. Tellimuse kinnitus loetakse kehtivalt antuks ainult juhul kui kinnituse on andnud APECO seaduslik või vastavalt kohaldatavatele seadustele volitatud esindaja.
2.3. APECO kohustub lepingu hinna tasuma vastavalt pakkumuses kokkulepitule ning tarnija
poolt väljastatud arvetele. Pakkumuses esitatud lepingu hind on siduv, hinna muutmine on üldjuhul võimalik ainult töö mahu või tehniliste tingimuste olulisel muutumisel ning APECO ning tarnija vastastikkusel kokkuleppel, mis peab olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
2.4. Ettemaksu tasutakse ainult juhul kui APECO on ettemaksu tasumisega eelnevalt
nõustunud.
2.5. Tarnija poolt esitatud pakkumus peab sisaldama kõiki vajalikke kulusid lepingu objekti
tarnimiseks.
2.6. Pakkumuses esitatud lepingu hind sisaldab kõiki tarnija riske (sh. tööde ja materjalide
kallinemine) ja tarnija poolt tehtavaid kulusid, sealhulgas, kuid mitte ainult: tööde teostamise ja juhtimisega seotud lähetuskulud, sideteenused, seadmetega seotud kulud, joonestus, paljundustööde kulud, materjalide kulu, kindlustuskulud, maksud, riigilõivud, kulud ohutusmeetmetele, ettenägemata kulud, samuti palgakulu ja kasum.
2.7. Tarnija esitab APECO-le arve pärast seda kui APECO on toote/teenuse vastu võtnud ning
ei oma tarnijale pretensioone. Juhul kui APECO ei ole toodet/teenust vastu võtnud ei muutu tarnija poolt esitatud arve sissenõutavaks enne kui toote/teenuse puudused on likvideeritud ning APECO on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatanud toote vastuvõtmisest.
3. Tarne
3.1. Toote/teenuse üleandmine toimub vastavalt pakkumuses märgitud tingimustele. Tarnija kohustub toote/teenuse üle andma tähtaegselt ja kokkulepitud omadustega ja puudusteta. APECO kohustub kokkulepitud omadustega ja puududusteta toote viivitamatult vastu võtma.
3.2. Toote/teenuse üleandmisel allkirjastatakse lepingu poolte poolt kirjalik üleandmis-
vastuvõtmisakti millega APECO kinnitab, et ta on toote/teenuse kätte saanud ning tarnija kinnitab, et toode/teenus vastab kokkulepitud tingimustele ning on puudusteta. Sellist akti allkirjastamist ei loeta lõplikuks toote/teenuse vastuvõtmiseks APECO poolt.
3.3. Toote/teenuse üleandmisel kohustub tarnija üle andma ka kõik tootega seotud
dokumendid ja õigused.
3.4. Peale toote/teenuse üleandmist tarnija poolt teostab APECO lepingu objekti ülevaatuse.
Juhul, kui ülevaatuse käigus tuvastatakse puudusi, esitatakse tarnijale kaebus 7 tööpäeva jooksul alates üleandmisest. Kui APECO ei esita tarnijale kaebust 7 tööpäeva jooksul loetakse toode/teenus APECO poolt vastuvõetuks. 7 päevane tähtaeg ei kehti varjatud puudustele, mida ei ole võimalik avastada visuaalse ülevaatuse või sama liiki toote/teenuse tavapärase kontrolli käigus.
3.5. Juhul kui ülevaatusel selgub, et toode/teenus ei vasta kokkulepitud tingimustele või
esinevad puudused, esitab APECO kaebuses ka mittevastavuse lühikirjelduse.
3.6. Toote üleandmise puhul läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle alates toote
üleandmisest APECO-le ning üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamise järgselt. Toote omand läheb APECO-le üle kui APECO on toote lõplikult vastu võtnud.
4. Kvaliteet ja vastavus lepingutingimustele
4.1. Tarnija tagab toote/teenuse vastavuse kokkulepitud lepingutingimustele, APECO poolt esitatud muudele nõudmistele ja tehnilistele joonistele.
4.2. Toode peab vastama kõigile antud tootele kehtestatud kvaliteedinõuetele ning
standarditele, samuti Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud eeskirjadele.
4.3. Lisaks tagab tarnija, et tootel/ teenusel on kokkulepitud omadused ning tal ei ole
puudusi, mis võivad kõrvaldada või vähendada toote/teenuse väärtust või sobivust ettenähtud kasutamiseks. See kehtib ühtemoodi nii materiaalsete kui õiguslike puuduste kohta.
5. Garantii
5.1. Tarnija annab üldjuhul tootele/teenusele garantii tähtajaga 24 kuud. Tarnija ja APECO võivad omavahelise kirjaliku kokkuleppega või tarnija poolt esitatud pakkumusega kokku leppida lühema või pikema garantiiaja kohaldamises. Garantiitähtaega arvestatakse alates toote/teenuse lõplikust vastuvõtmisest APECO poolt.
5.2. Garantii hõlmab garantiiajal kogu tootel või selle üksikutes detailides ilmnevate
valmistamise-, materjali- või konstruktsiooni puuduste kõrvaldamist tarnija poolt. Tarnijal on kohustus asendada puudustega toode uuega juhul, kui Toote või selle detaili parandamine või detaili asendamine ei ole võimalik.
5.3. Garantiiajal ilmnenud puuduste kohta teavitab APECO tarnijat hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates puudusest teadasaamisest.
5.4. Juhul kui tarnija poolt tarnitud toodet on APECO poolt kasutatud kolmandatele isikutele
valmistatud toote puhul ning ilmneb puudus tarnitud detaili osas on APECO selles osas vabastatud kolmandate isikute kahju hüvitamise nõuetest ning vastutus lasub tarnijal proportsionaalselt tema poolt tarnitud toote osaga kahju kogusummast.
5.5. Punktis 5.4. kirjeldatud juhtumi ilmnemisel on tarnijal õigus toode üle vaadata ning teha
omapoolsed ettepanekud puuduste likvideerimiseks. Kahjujuhtumi korral teavitab APECO tarnijat viivitamatult ning ilma läbi rääkimata ei tee kolmandatele isikutele makseid ega tunnusta nõudeid. Juhul kui tarnija keeldub nõude tunnustamisest ja puuduste likvideerimisest on APECO-l õigus kahju ise hüvitada või toode parandada ning nõuda selleks tehtud kulutused sisse tarnijalt. Vajadusel viiakse läbi toote sõltumatu ekspertiis.
5.6. Garantii ei hõlma puudusi:
5.6.1. mis on tekkinud seoses toote loomuliku kulumisega;
5.6.2. mis on tekkinud väliste mõjutegurite ning tugeva jõu toimel;
5.6.3. mis on tekkinud toote mitte sihtotstarbelise kasutuse raames;
5.6.4. mis on tekkinud seoses vale või puuduliku hooldamise tõttu.
5.7. Garantii lõpeb ennetähtaegselt kui toodet on muudetud või parandatud ilma tarnija
eelneva loata.
5.8. Garantiitähtajal asendatud tootele või selle osale annab tootja uue garantii mille tähtaeg
on sama pikk kui esialgsele tootele antud garantiil.
6. Poolte vastutus
6.1. Tarnija ja APECO vastutavad vastastikku igat liiki kahjude eest, mis tekivad lepingu ühele poolele seadusest või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise tõttu teise poole poolt.
6.2. Tarnija ja APECO on kohustatud võtma tarvitusele kõik võimalikud abinõud selleks, et
kahju oleks võimalikult minimaalne.
6.3. Tasumisele kuuluva makse tasumisega viivitamise korral on tarnijal õigus nõuda APECO-lt
viivist null koma vii protsenti (0,5 %) tasumisega viivitatud summalt päevas iga viivitatud päeva eest kuni tasumisele kuuluva summa täieliku tasumiseni.
6.4. Juhul, kui tarnija ei anna toodet/teenust ettenähtud tähtajal üle, on APECO-l õigus nõuda
tähtaegselt tarnimata toote või selle tarnimata osa hinnast arvestatavat leppetrahvi null koma viis protsenti (0,5%)päevas, kuid mitte rohkem kui kolmkümmend protsenti (30 %) tarnimata toote või selle tarnimata osa hinnast.
6.5. Juhul, kui tarnija viivituse tõttu ei ole APECO suuteline tarnima kolmandatele isikutele
omalt poolt toodet ning sellest tekib APECO-le kahju, on tarnija kohustatud sellised kahjud APECO-le täies mahus hüvitama.
6.6. Leppetrahvi tasumine ei vabasta pooli lepingus sätestatud kohustuste täitmisest.
7. Lepingu kehtivus
7.1. Käesolevad tingimused jõustuvad tarnija poolse pakkumuse vastuvõtmisega APECO poolt ning kehtivad kuni kõigi sellest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni Poolte poolt.
7.2. Lepingut võib muuta või täiendada ainult mõlema poole kirjalikul kokkuleppel. Pooltel ei ole õigust taotleda lepingu muutmist, mis on põhjustatud poole poolt lepingu rikkumisest, st lepingu täitmisega viivitamisest.
7.3. APECO-l on õigus lepingust ühepoolselt taganeda juhul, kui tarnija ei täida lepingust
tulenevaid olulisi kohustusi ega kõrvalda rikkumist AEPCO nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul.
8. Saladuse hoidmise kohustus
8.1. Tarnija on kohustatud mitte kasutama, avaldama ega tutvustama kolmandatele isikutele APECO poolt talle edastatud teavet(kaasaarvatud jooniseid), samuti kõiki sellega seonduvaid edastatud kirjavahetust muul eesmärgil kui antud lepingus kirjeldatud, välja arvatud juhul, kui APECO on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.
8.2. Saladuse hoidmise kohustus kehtib tähtajatult ka pärast koostöö lõppu lõppu ning
laieneb kõikidele tarnija töötajatele, esindajatele, liidetud või seotud firmadele, samuti nende töötajatele ja kõikidele teistele isikutele, kellel on olnud koostöö käigus juurdepääs APECO poolt edastatud teabele.
8.3. Juhul, kui tarnija rikub saladuse hoidmise kohustust, on APECO-l õigus täies ulatuses
sisse nõuda kohtu poolt määratud suuruses leppetrahv käesolevate . APECO jätab endale õiguse õigus esitada ka suuremaid kahjuhüvitise nõudeid. Leppetrahvi suuruse määramisel arvestatakse teabe olulisust ning juba tekitatud ning edaspidi võimalikult tekkivat kahju.
9. Lõppsätted
9.1. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesolevate tingimustega, juhinduvad pooled võlaõigusseadusest ja teistest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.
9.2. Vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on
pädevaks kohtuks Harju Maakohus.
9.3. Tarnija ja APECO teavitavad teineteist vastastikku viivitamatult kõikidest muudatustest
kontaktandmetes ja muudest tähtsatest muudatustest, mis võiksid olla olulised koostöö raames. See puudutab ka muudatusi omandi- ja sõltuvussuhetes vastavate ettevõtete sees, mis võiksid olla olulised koostöö kujundamisel tulevikus.
9.4. APECO kohustub käesolevad tingimused avaldama oma kodulehel. APECO viitab
käesolevatele tingimustele läbirääkimiste käigus. Tarnija kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning ei oma nende suhtes pretensioone.
9.5. Juhul, kui käesolevate ostutingimuste sätted ei kehti täielikult või osaliselt või nad ei ole
täidetavad ega saa selleks, ei puuduta see ülejäänud sätete kehtivust. Kehtetute või teostamatute sätete asemel kehtivad kohased regulatsioonid, mis on kõige lähemal sellele, mida osapooled lepingut sõlmides majanduslikus mõttes saavutada tahtsid või oleksid saavutada tahtnud, kui nad oleksid selle punkti peale mõelnud.